Saturday, October 16, 2010

DOSA-DOSA BESAR MENURUT AL QURAN

1. Syirik (Menyekutukan Allah SWT)
Tentang hal ini Allah SWT berfirman

"Sesungguhnya Allah tidak akan
mengampuni dosa syirik, dan Dia
mengampuni segala dosa yang selain dari
(syirik) itu, bagi siapa yang
dikehendaki- Nya". (An Nisaa: 48).

Dan Allah SWT berfirman:
"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan
(sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah
mengharamkan kepadanya surga". (Al
Maaidah: 72)

2. Berputus asa dari mendapatkan rahmat
Allah SWT.

Tentang hal ini Allah SWT
berfirman:"Sesungguhnya tiada berputus
asa dari rahmat Allah, melainkan kaum
yang kafir"".(Yuusuf: 87).

3. Merasa aman dari ancaman Allah SWT.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
”Tiadalah yang merasa aman dari azab
Allah kecuali orang-orang yang merugi."
(Al A'raaf: 99)

4. Menderhaka kepada kedua orang tua.
Kerana Allah SWT memurkai orang yang
menderhaka kepada kedua orang
tuanya sebagai orang yang jabbaar syaqiy
'orang yang sombong lagi celaka'.
Tentang hal ini Allah SWT berfirman:"Dan
berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak
menjadikan aku seorang yang sombong lagi
celaka". (Maryam: 32).

5. Membunuh.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang
mu'min dengan sengaja, maka balasannya
ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya".
(An Nisaa: 93).

6. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina.
Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh
wanita-wanita yang baik-baik, yang
lengah lagi beriman (berbuat zina),
mereka kena laknat di dunia dan akhirat,
dan bagi mereka azab yang besar". An
Nuur: 23)

7. Memakan riba.

Tentang hal ini Allah SWT
berfirman:"Orang-orang yang makan
(mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila". (Al Baqarah: 275)

8.Lari dari medan pertempuran.

Maksudnya, saat kaum Muslimin diserang
oleh musuh mereka, dan kaum Muslimin
maju mempertahankan diri dari serangan
musuh itu, kemudian ada seseorang
individu Muslim yang melarikan diri dari
pertempuran itu. tentang hal ini Allah
SWT berfirman:"Barangsiapa yang
membelakangi mereka (mundur) di waktu
itu, kecuali berbelok untuk (siasat)
perang atau hendak menggabungkan diri
dengan pasukan yang lain, maka
sesungguhnya orang itu kembali dengan
membawa kemurkaan dari Allah, dan
tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan
amat buruklah tempat kembalinya". (Al
Anfaal: 16)

9. Memakan harta anak yatim.

Tentang hal ini Allah SWT
berfirman:"Sesungguhnya orang-orang yang
memakan harta anak yatim secara zalim,
sebenarnya mereka itu menelan api
sepenuh perutnya dan mereka akan masuk
ke dalam api yang menyala-nyala
(neraka)". (An Nisaa: 10)

10. Berbuat zina.
Tentang hal ini Allah SWT
berfirman:"Barangsiapa yang melakukan
demikian itu, niscaya dia mendapat
(pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan
dilipat gandakan azab untuknya pada hari
kiamat dan dia akan kekal dalam azab
itu". (Al Furqaan: 68-69)

11. Sumpah palsu.
Yaitu jika seseorang bersumpah untuk
melakukan sesuatu perbuatan, namun
ternyata ia tidak melakukan perbuatan
itu. atau ia bersumpah tidak akan
melakukan sesuatu perbuatan, namun
nyatanya ia kemudian melakukan perbuatan
itu. Tentang hal ini Allah SWT
berfirman:"Sesungguhnya orang-orang yang
menukar janji (nya dengan) Allah dan
sumpah-sumpah mereka dengan harga yang
sedikit, mereka itu tidak mendapat
bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah
tidak akan berkata-kata dengan mereka
dan tidak akan melihat kepada mereka
pada hari kiamat dan tidak (pula) akan
mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang
pedih". (Ali Imraan: 77 )

12. Meminum khamar [minuman keras].
Tentang hal ini Allah SWT
berfirman:"Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan
syaitan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan" . (Al Maaidah: 90).

13 Meninggalkan solat.
Tentang hal ini Allah SWT
berfirman:"Apakah yang memasukkan kamu
ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka
menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk
orang-orang yang mengerjakan solat".
(Al Muddats-tsir: 42-43 )

14. Melanggar perjanjian dan memutuskan
tali silaturrahim.

Kerana ikatan silaturrahim adalah salah
satu ikatan yang diperintahkan oleh
Allah SWT untuk disambung. Tentang hal
ini Allah SWT berfirman:"(iaitu)
orang-orang yang melanggar perjanjian
Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan
memutuskan apa yang diperintahkan Allah
(kepada mereka) untuk menghubungkannya
dan membuat kerusakan di muka bumi.
Mereka itulah orang-orang yang rugi".
(Al Baqarah: 27 )

No comments:

Post a Comment